Általános szerződési feltételek


1. Vállalkozó

1.1. Rollup Outlet

Székhely: 1081 Budapest, Rákoczi út 61

Adószám: 14036178-2-42 - AAM,

Ügyvezető: Guba Gergely és Somodi Ádám.

2. Megrendelő

2.1. A Vállalkozót nyomdatermék legyártásával megbízó természetes vagy jogi személy.

3. Preambulum

3.1. Az ÁSZF értelmezése szerint a Megrendelő a megrendelés tárgyáról, azaz a legyártandó nyomdai termékekről, valamint egyéb kapcsolódó vagy önálló munkákról és szolgáltatásokról megrendeléseket ad át írásban (személyesen, faxon vagy mailen) Vállalkozó részére; a megrendelésekben a Megrendelő a megrendelt nyomdatermékek és egyéb kapcsolódó munkák valamint szolgáltatások műszaki specifikációját külön szövegezett, megrendelés-specifikus dokumentumban, azaz eseti megrendelésekben fogalmazza meg.

3.2. Az előző bekezdésben definiált megrendelés-specifikus dokumentumok, azaz eseti megrendelések, az ÁSZF szerves mellékletét képezik.

4. Árajánlat

4.1. A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő árajánlatkérés igénylését követően válaszol arra, és az ajánlatot 15 munkanapig fenntartja változások nélkül.

4.2 A Vállalkozó az árajánlatban leírt anyag, kihelyezési technika, hordozó stb. megadásánál az Megrendelő által biztosított információt használja. A Vállalkozó nem felel a megrendelő téves anyag, technika, hordozó stb. választásáért.

5. Megrendelés leadása

5.1. A Megrendelő az elküldött árajánlat elfogadása esetén, megrendelést küld írásban (személyesen, faxon vagy mailen) a Vállalkozónak. A Megrendel_ az írásos megrendelésében köteles a Vállalkozó árajánlatában szereplő árat darabszámot és anyagtípus feltüntetni. A megrendelő a gyártáshoz szükséges grafikai anyagot illetve látványtervet konfekcionálási rajzot mellékelni. A Vállalkozó nem vállal felelőséget olyan gyártásért aminek nincs írásban átküldött technikai leírása. A szóban leadott megrendelési instrukciókért a Vállalkozó nem vállal felelőséget, mert ilyenkor az általános szokásos módon készíti el az anyagot vagy végzi el a szolgáltatást.

6. Megrendelés visszaigazolása

6.1. Ha a Megrendelő a megrendelésben igényli, a Vállalkozó a megrendelés kézhezvételétől számított 1-3 munkanapon belül visszaigazolást küld a Megrendelőnek, amely tartalmazza a nyomda-termék mennyiségét, a nyomdai termék kivitelezésére vonatkozó adatokat, a technológia szerint szükséges műveleteket, a szállítás időpontját, a szükséges utómunkákat, a termék árát.

7. Megrendelés tartalma – műszaki specifikáció

7.1. A Megrendel_ köteles a Vállalkozót minden, a megrendelés teljesítéséhez

szükséges információval ellátni. Így különösen fontos, hogy átadásra kerüljön a

digitális grafikai fájl neve és egyéb jellemzői, valamint a grafikai fájl tárolásának

pontos helye (mappa/meghajtó/adattároló /szerver).

7.2. A megrendelt munka digitális grafikája, nyomtatható anyagnak kell lenni. Tehát TIFF vagy JPG, 1:1 arányban CMYK (ha az anyag kültéri) RGB (ha beltéri plakát). Amennyiben más típusú anyagot küld az Megrendelő, a Vállalkozó a konvertálásért óránként 10000 Ft + áfát kérhet el és nem garantálja az eredetivel megegyező grafikát, tehát nem ad rá garanciát.

7.3. A Megrendelőnek munkánként specifikálnia kell az utómunka / kötészet részleteit

(gyűrűzés, hegesztés, szélerősítés, varrás, laminálás, lakkozás, kasírozás, applikálás,

méretre vágás, kihelyezés, csomagolás, stb.). Fontos, hogy kiemelten legyen kezelve

a megrendelt nyomdatermék elkészítési / szállítási határideje, szállítási helye és a

szállításról intézkedő fél megnevezése.

7.4. A Vállalkozó alapértelmezettként feltételezi, hogy a Megrendelő tisztában van az

általa megrendelt nyomdatermék elvárható nyomdaipari jellemzőivel és az

elkészítéséhez alkalmazott nyomda-technológiai procedúrákkal. A megrendeléssel

kapcsolatos, Vállalkozó számára átadni szükséges információk keretén belül

figyelni kell, hogy egyértelműen meghatározva legyen a nyomda-technikai

kivitelezés módja (a megrendelt vizuál-komunikációs terméktől elvárt kültéri /

beltéri minőség és az alkalmazott nyomtatási technológia), melynek tartalmáról a

Megrendelő köteles megkövetelni a teljes felvilágosítást.

7.5. A kellő nyomda-technológiai felvilágosítás megkövetelésének elmulasztásából

adódó hibás minőségre, mennyiségre, méretre, kihelyezésre, stb. vonatkozó utólagos

kifogásokból eredő károk a Megrendelőt terhelik.

8. Teljesítés

8.1. A Vállalkozó a Megrendelő által átadott grafikai dokumentációból dolgozik.

A Megrendelő a megrendeléssel együtt adja át a Vállalkozónak a vizuálkommunikációs

nyomdatermék elkészítéséhez szükséges grafikai anyagot. A

grafikai anyag átadása digitális adat / grafikai fájl formájában, valamint szín minta /

proof / chromaline, stb. csatolásával történik a fent megadottak szerint.

8.2. Ha a megrendeléssel egy időben a Megrendelő a szükséges grafikai anyagot nem

tudja biztosítani, azt a megrendelésben megjelölt határidő lejártáig kell a Vállalkozó

részére átadnia; a megjelölt határidő túllépése a megrendelés automatikus

meghiúsulását eredményezi. Egy adott munkának az elvégzésére minimum 72órának kell lenni az anyagleadástól számítva és ez csak munkanapra eshet. Amennyiben ennél rövidebb időre vállalja a munkát a Vállalkozó abban az esetben a Megrendelő vállalja az elkészítésből fakadó kockázatot és felelőséget.

8.3. A Vállalkozó a megkésve leadott grafikai anyag miatt meghiúsult megrendelés

újbóli elvégzéséhez, csak új, a Megrendelő és a Vállalkozó által közösen elfogadott

és a megrendelésben feltüntetett teljesítési határidő elfogadása után fog hozzá.

8.4. A Megrendelő által megrendelt nyomdatermék elkészítéséhez Vállalkozó részére

átadott digitális grafikai adatnak, valamint minden egyéb, a Megrendelő által leadott

grafikai anyagnak nyomtatásra / reprodukálásra, illetve feldolgozására való

alkalmasságának az elbírálása a Vállalkozó feladata. A grafikai anyag alkalmatlansága esetén, a Vállalkozó jogosult a Megrendelő megrendelését visszautasítani.

8.5. Amennyiben Vállalkozó bármilyen okból a megrendelésnek nem tud eleget tenni,

ezt a tényt köteles a megrendelés kézhezvételétől számított őt munkanapon belül

írásban (személyesen, faxon, mailben) közölni a Megrendelővel.

8.6. A Vállalkozó a megrendelés teljesítése során jogosult alvállalkozókat igénybe

venni, közvetített szolgáltatást végezhet. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett

alvállalkozók munkájáért úgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna.

8.7. A mennyiségi és minőségi átvétel helye a Megrendelőnek az eseti megrendelésben

megjelölt székhelye-telephelye, ha a Vállalkozó a szállítást saját vagy bérelt

fuvareszközzel, szállítási díj ellenében bonyolítja le, egyéb esetben pedig a

Vállalkozó telephelye. Amennyiben a Megrendelő kihelyezést kér, úgy az átadás átvételnek a Vállalkozó által készített fénykép mailen vagy postán történő kézbesítése számít.

8.8. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó készre jelentése utáni 5 munkanapon

belül az árut nem veszi át, a Vállalkozó jogosult a vételár kiszámlázására raktározási

nyilatkozat alapján. A felmerülő tárolási költség (2.000 Ft/nap+ÁFA) a Megrendelőt

terheli és e költségek előző bejelentés nélkül kiszámlázásra kerülnek.

8.9. A nyomdatermékek minősége, a szabvány eltérő rendelkezése hiányában akkor

szerződésszerű, ha a szúrópróbaszerű vizsgálatnál a hibás mennyiség 2,5 %-nál nem

több.

8.10. A Megrendelő a teljesítési igazolás ellenjegyzésével elismeri, hogy a termék a

szerződésben meghatározott minőséggel bír, továbbá tisztában van a megrendelt

termék műszaki tulajdonságaival.

8.11. Amennyiben a nyomdatermék a teljesítéskor olyan rejtett hibát tartalmaz, amit a

Megrendelő átvételkor nem ismerhetett fel, a körülmények által lehetővé tett

legrövidebb időn belül, de maximum a teljesítést követő 8 napon belül köteles

kifogását a Vállalkozóval közölni; a Vállalkozó 3 napon belül köteles a hibás

nyomdaterméket javítani vagy újragyártani.

9. Kihelyezés

9.1. A Megrendelő jogosult a nyomdatermékek kihelyezésére vonatkozóan is

megrendelést adni a Vállalkozónak. A Megrendelő kihelyezésre vonatkozó

megrendelése esetén, Megrendelő köteles a kihelyezéssel kapcsolatos adatok

meghatározására terméktípusonként – a kihelyezendő termékek száma, mérete, a

kihelyezés célterülete és időtartama; a felsorolt adatok átadása a Vállalkozó számára

írásban (személyesen, faxon, mailben) történik. A Vállalkozó a megrendelést követő

3 munkanapon belül nyilatkozik a kihelyezés teljesítésének elvállalásáról, továbbá

arról, hogy azt a Megrendelő által igényelt kondíciókhoz képest milyen feltételekkel

tudja teljesíteni. Amennyiben a termékek kihelyezését a Vállalkozó végzi úgy a

kihelyezési szolgáltatásra vonatkozó teljesítési igazolás és a számla kiállítása, a

nyomdatermékek kihelyezésének igazolása után (szemrevételezés, jegyzőkönyv

vagy fotó), valamint a kihelyezési felületekre vonatkozó szerződések bemutatását

követően kerül sor.

9.2. A Vállalkozó a kihelyezésre vonatkozó megrendelést elutasítja, ha:

- a helyszín adottságai alapján garancia nem vállalható

- vis major estén, pl. nem megfelel_ időjárás

- a helyszín adottságai és az ügyfél által rendelt termék nem összeegyeztethetők

9.3. Amennyiben a Vállalkozó végzi / végezteti a kihelyezést, a szakszerűtlen, illetve a

jogosulatlan kihelyezéssel összefüggésben keletkező károkért a Vállalkozó a felelős.

9.4. Amennyiben a Megrendelő végzi / végezteti a kihelyezést, a szakszerűtlen, illetve a

jogosulatlan kihelyezéssel összefüggésben keletkező károkért a Megrendelő a felelős.

9.5. A Megrendelőnek megfelel_ minőségben átadott nyomdatermékek esetében, ha a

Megrendel_ által végzet / végeztetett hibás kihelyezés által a nyomdatermékek

elveszítik kereskedelmi, vizuál-kommunikációs értéküket, a Megrendelőnek ebből

eredő káráért a Vállalkozó semmilyen jótállást nem vállal.

9.6. Abban az estben, ha a kihelyezésre vonatkozó megbízást a Vállalkozó elutasítja, vagy

azt csak más, a Megrendelőnek nem megfelelő feltételekkel tudná teljesíteni, és emiatt

a Megrendelő a kihelyezésre vonatkozó megbízást harmadik félnek adja ki, azaz a

kihelyezést nem a Vállalkozó végzi, úgy a hibás kihelyezéssel és a nyomdatermék

kereskedelmi, valamint vizuál-kommunikációs értékcsökkenésével kapcsolatban, és a

Megrendel_ számára ebből keletkező károk vonatkozásában kizárt a Vállalkozó

felelősségének megállapítása.

9.7. A kihelyezéssel, vagy annak késedelmével összefüggésben keletkező olyan károkat,

amelyekért egyik Fél sem felelős – különösen vis major, a Felek érdekkörén kívül álló

események bekövetkezése esetén – a Megrendelő viseli. Vihar és egyéb a időjáráshoz kapcsolódó későbbi károkért és hibákért a Megrendelő a felelős garancia idő alatt is. (Viharjelzés, Villám, Jégeső stb)

10. Garanciális feltételek

10.1. A Vállalkozó a legyártott nyomdatermékekre kizárólag színtartóssági garanciát

vállal; az általános színtartóssági feltételek a főbb alaptípusokra a következők:

- PVC molinó: 18 hónap

- Reklámháló: 18 hónap

- Öntapadó fóliák alaptípusai: 12 hónap

Ettől hosszabb színtartósági garanciális feltételekre minden esetben, pontos

kiegészítő információk birtokában kerülhet sor.

13.2. Megrendelő tisztában van a ténnyel, hogy enyhe színbeli eltérések a nyomtatási

technológiák és grafikai formátumok eltérése miatt előfordulhatnak. Amennyiben a

Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésére bocsájt színmintát - proof, chromalin,

Pantone kód -, abban az esetben a különböző alapanyagok, grafikai profilok alapján

a színmintát lehető legjobban megközelítő szín kerül kiválasztásra. A színminta

hiányában a Vállalkozó semmiféle szín-helyeségi garanciát nem vállal és a

nyomdatermék kivitelezése / nyomtatása a nyomdagépek alap-beállításai szerint

történnek.

13.3. A Vállalkozó hibás teljesítés esetén csak és kizárólag a hibás nyomdatermék

újragyártását, vagy lehetőség szerint, javítását vállalja; minden egyéb pénzbeli

visszatérítéstől, kompenzációtól, stb., Vállalkozó elzárkózik.

13.4 A Vállalkozó nem vállal garanciát a gyártott termékre vagy kihelyezésre, ha annak megrongálódását valamilyen kívülálló ok, vihar, jégeső, villámcsapás okozza. Sárga, narancssárga, vagy piros riasztásos vihar jelzés alatt bekövetkezett szakadás, leesés stb a Megrendelő felelősség körébe tartozik.

14. Záró rendelkezések

14.1. Azokban az esetekben, ahol jelen szerződés a Felek nyilatkozatának érvényességét

írásbeli alakhoz köti, írásbeli nyilatkozatnak kell tekinteni a fax, illetve mail

üzenetet is. Az írásbeli nyilatkozat hatályai a másik Fél által történő átvételt

követően állnak be.

14.2. Vis maior minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni

nem tudnak (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk, stb.), és a

szerződésteljesítést befolyásolja. A szerződés szempontjából Vis majornak

tekintendő, különös tekintettel a távközlési hálózat hibájából adódó üzemzavarok.

Vis major előfordulása estén a Feleknek haladéktalanul írásban értesíteniük kell

egymást. Ebben az értesítésben meg kell nevezni a Vis major pontos okát, valamint

a szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását. Amennyiben a Vis major 1

(egy) hétnél hosszabb idővel késleltetné a szerződés végrehajtását, a Feleknek

tárgyalásos úton rögzíteniük kell a szerződésben szükséges módosításokat.

Amennyiben ezek a tárgyalások 1 (egy) héten belül nem vezetnek eredményre,

bármely Félnek jogában áll a szerződést_l elállni. Ha a Felek a megrendelést_l Vis

major miatt állnak el, a megrendelés megszűnésével kapcsolatosan esetlegesen

felmerült kárát és költségét mindegyik Fél maga viseli.

14.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az

irányadók. A Szerződ_ felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással

együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás

kérdésekben elsősorban békés úton történ_ megoldást részesítik előnyben.

A Megrendel_ jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) kitételeit tudomásul veszi és a Megrendelés leadásával egyidejűleg

 

logo
1211 Bp. Acélcső utca 10.
/Csepel Művek területén/